Regulamin sprzedaży usług Hello Poland

Przed dokonaniem jakiegokolwiek zakupu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.hello-poland.com.pl. Zakup usługi oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

§1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący regulamin sprzedaży usług w tym biletów wstępu za pośrednictwem sieci internetowej, określający zasady i warunki świadczenia usług.
 2. HELLO POLAND – HELLO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świętego Mikołaja 19, 50-128 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000686920, o nadanym numerze NIP: 8971842378, numerze REGON: 367836122,
 3. Witryna – witryna internetowa www.hello-poland.com.pl,
 4. Wydarzenie – usługa świadczona przez HELLO POLAND w postaci zorganizowanych wycieczek, biletów wstępu oraz innych atrakcji turystycznych,
 5. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca ważną kartę kredytową lub dostęp do internetowego konta bankowego, bądź mogąca w inny sposób dokonać skutecznej realizacji płatności przed terminem zamówionej, zwany również Zamawiającym lub Klientem,
 6. Lokalizacje – miejsca w których każdorazowo odbywać się będą wycieczki organizowane przez HELLO POLAND,
 7. Bilet – znak legitymacyjny uprawniający do udziału w wydarzeniu organizowanym przez HELLO POLAND,
 8. Cena łączna – całkowita cena, jaką Kupujący zobowiązany jest zapłacić na rzecz HELLO POLAND za zakupione bilety lub inne zakupy,
 9. Cena biletu – cena biletu zakupionego przez Kupującego na konkretne Wydarzenie z cennikiem obowiązującym w momencie zakupu,
 10. Opłata internetowa – opłata doliczana do Ceny Biletu lub do Ceny łącznej kupowanego za pośrednictwem serwisu internetowego, w skład której wchodzą koszty serwisu, wysyłki SMS, dostarczenia i realizacji Biletu,
 11. Operator płatności – Centrum Rozliczeniowe Dotpay, za pośrednictwem którego przeprowadzane są rozliczenia transakcji zakupu biletów sprzedawanych przez HELLO POLAND dokonane przez Kupującego w Serwisie za pomocą karty kredytowej lub przelewu internetowego.

§2

Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu w tym zakup i rezerwację Biletów za pośrednictwem Witryny, zwrotu ceny uiszczonej za pośrednictwem Serwisu oraz zasady reklamacji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Witryny oraz rezerwacji, zakupu i realizacji Biletów w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa.

§3

Wymogi techniczne

 1. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania Biletu wysłanego w formie e-mail jest:
 2. z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF,
 3. drukarka komputerowa z czarnym tuszem oraz biały papier,
 4. Koszt połączenia z siecią Internet w celu pobrania biletu w formie e-mail ponosi Kupujący, zgodnie z taryfą swojego operatora.

§4

Zasady zakupu Biletów

 1. Zasady zakupu biletu za pomocą Serwisu można dokonać najpóźniej na 3 godzin przed rozpoczęciem wybranego Wydarzenia. Serwis umożliwia Kupującemu weryfikację oraz korygowanie treści składanego zamówienia poprzez wyświetlanie formularza zamówienia i jego zawartości oraz udostępnianie funkcjonalności umożliwiającej dokonywanie zmian przed złożeniem zamówienia.
 2. W przypadku niektórych Wydarzeń istniała będzie konieczność zakupu Biletu z odpowiednim wyprzedzeniem. W takim wypadku informacja o okresie wyprzedzenia w zakupie Biletu, to jest informacja do kiedy najpóźniej możliwy będzie zakup Biletu, będzie każdorazowo wskazana w treści ogłoszenia o danym Wydarzeniu.
 3. Kupujący dokonuje zakupu wykonując polecenia pojawiające się na stronie internetowej Serwisu, w tym w szczególności wypełnia odpowiednie formularze o niezbędne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres email. Potwierdzenie zamówienia, w tym akceptacja przez Kupującego jego treści i ceny odbywa się przez użycie ikony o treści Kupuję i płacę.
 4. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe i prawidłowe oraz dotyczą jego osoby.
 5. Warunkiem otrzymania biletu jest uzyskanie przez HELLO POLAND od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji. HELLO POLAND zastrzega sobie, iż proces uzyskania potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim może trwać do 60 minut od momentu dokonania przez Kupującego wyboru formy dostawy biletu oraz zatwierdzenia opcji Kupuję i Płacę.
 6. HELLO POLAND niezwłocznie, po uzyskaniu od Operatora Płatności potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, prześle Kupującemu na wskazany przez niego w zamówieniu adres e-mail stosowną informację wraz z zakupionym biletem.
 7. W sytuacji braku uzyskania przez HELLO POLAND potwierdzenia dostępności środków niezbędnych do zapłaty Ceny Transakcji od Operatora Płatności w czasie określonym w pkt. 2 lub w przypadku uzyskania informacji o braku dostępności środków niezbędnych do dokonania transakcji, HELLO POLAND poinformuje Kupującego, że transakcja nie może być zrealizowana. Transakcja nie dojdzie do skutku również wtedy kiedy HELLO POLAND uzyska informację o braku środków i jednocześnie nie poinformuje o tym fakcie Kupującego.
 8. W trakcie jednego zakupu Kupujący upoważniony jest do zakupu maksymalnej dostępnej w puli ilości Biletów. Jeżeli Kupujący ma zamiar zakupić większą ilość Biletów zobowiązany jest uprzednio skontaktować się z HELLO POLAND.
 9. Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT w trakcie realizowania transakcji Zakupu.

§5

Cena

 1. Kupno Biletu za pośrednictwem Serwisu wiąże się z zapłatą Ceny.
 2. Ceny są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony według obowiązujących przepisów.
 3. Całkowita Cena, jaką Kupujący jest zobowiązany zapłacić chociażby w przypadku zakupu dwóch Biletów bądź różnych usług HELLO POLAND nazywana jest Ceną Łączną.
 4. HELLO POLAND zastrzega, że przy zakupie każdego biletu za pośrednictwem Serwisu każdorazowo doliczana jest Opłata Internetowa.

§6

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. HELLO POLAND posiadać będzie przy rozpoczęciu Wydarzenia imienną listę osób, które dokonały zakupu na dane Wydarzenie.
 2. Przedstawiciel HELLO POLAND upoważniony jest do odmowy osobie, której nie ma na liście imiennej udziału w Wydarzeniu.
 3. W przypadku wskazanym w ust. 2 Kupujący, aby wziąć udział w Wydarzeniu, obowiązany jest do okazania Kupującemu wiadomości email adresowanej do niego z potwierdzeniem dokonania Zakupu.
 4. HELLO POLAND zwolniony jest z odpowiedzialności wobec Kupującego oraz nie jest zobowiązany do zwrotu Ceny Biletu lub rekompensaty w sytuacji, gdy Kupujący nie stawi się w terminie na Wydarzenia, na które dokonał zakupu lub spóźni się w taki sposób, że ze względów obiektywnych uniemożliwi mu to udział w Wydarzeniu. Poprzez spóźnienie uniemożliwiające wzięcie udziału w Wydarzeniu należy rozumieć spóźnienie przekraczające 15 minut.

§7

Zasady zwrotu Ceny

 1. Zwrot Ceny uiszczonej poprzez Kupującego możliwy jest w przypadku nieodbycia się Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie HELLO POLAND.
 2. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 3. Oprócz sytuacji opisanej w pkt 1, HELLO POLAND nie dopuszcza zwrotu Ceny Biletu.

§8

Zasady reklamacji

 1. Reklamacje dotyczące usługi, w tym z tytułu nieprawidłowego działania i nieprawidłowości w otrzymanych dokumentach należy zgłaszać HELLO POLAND za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej www.hello-poland.com.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego, zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu transakcji zakupu biletu w Serwisie,
  2. datę dokonania transakcji zakupu biletu oraz ewentualnie numer identyfikatora transakcji, której dotyczy reklamacja,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 14 dni roboczych.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności – dotpay.pl.

§9

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest HELLO POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 19, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 000686920,
  2. Dane przekazywane są w uzasadnionym interesie w szczególności do prawidłowej realizacji zamówienia, dopasowywania wyświetlanych treści i reklamy do potrzeb przekazującego, ulepszania treści oraz usługi, informowania użytkownika o treściach i usługach Hello Poland sp. z o.o. i jego Partnerów, udostępnianiu w serwisach przestrzeni reklamowej, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem roszczeń
  3. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez HELLO POLAND sp. z o.o.
  4. Użytkownik może żądać od Hello Poland: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia w każdym momencie, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także ma prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  5. Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Hello Poland, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez niego, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting serwisów.
  7. Hello Poland przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.
  8. W celu zasięgnięcia wszelkich informacji w zakresie danych osobowych każdy użytkownik może skontaktować się z przedstawicielem Hello Poland pod adresem: biuro@hello-poland.com.pl

§10

Wykorzystanie wizerunku

Podczas wycieczek organizowanych przez Hello Poland może być tworzony materiał fotograficzny i fotograficzno-filmowy, służący do celów marketingu usług i produktów własnych Hello Poland. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości oświadczamy, że dokonując zakupu biletu na wydarzenie organizowane przez Hello Poland Sp. z o.o., Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku na zdjęciach wykonanych podczas wydarzeń Hello Poland oraz jego publikacji w następujących celach:

 1. umieszczenie na stronie www Hello Poland,
 2. umieszczenie na portalach społecznościowych Hello Poland,
 3. publikację w ofertach przekazywanych klientom Hello Poland.

 

Niniejszym Kupujący zrzeka się  wszelkich roszczeń obecnych i przyszłych, w tym również o wynagrodzenie do Hello Poland z tytułu wykorzystania wizerunku, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu.

§11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i na stronie internetowej viptravelwroclaw.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez HELLO POLAND. O planowanej zmianie HELLO POLAND poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Serwisu w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.